İLKBAHAR 2019 COUTURE DEFİLELERİ BÖLÜM 2/ SPRING 2019 COUTURE FASHION SHOWS PART 2

Herkese merhaba! Paris Couture Moda Haftasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeri gelmişken bilmeyenler için couture defilelerinin mart ve eylül ayında yapılan defilelerden ne farkı olduğunu da söyleyelim. Couture defileleri, tasarımcıların zanaatlarını en çok konuşturdukları tasarımlardan oluşan defilelerdir. Yani çoğunlukla yüksek bir el işçiliği, çok ince detaylar ve aşırı emek içeren tasarımlara  ev sahipliği yapan defilelere şahit oluruz. Şimdi kaldığımız yerden bu muhteşem tasarımları incelemeye devam edelim.

Hello everyone! We’re moving on to Paris Couture Fashion Week. By the way, for those who don’t know let’s tell the difference  between the runways of couture fashion week and seasonal fashion weeks which are done during the March and September. Couture fashion shows include the designs which designers show all the talents that they have. In other words, we often witness fashion shows that host high craftsmanship, very fine details and extremely labor-intensive designs. Now, let’s continue to observe these wonderful designs from where we left off.

ALEXANDRE VAUTHIER

 

ARMANI PRIVE

 

ALEXIS MABILLE

 

ALBERTA FERRETTI

 

GIAMBATTISTA VALLI

 

CHRISTIAN DIOR

Yeni bölümde görüşmek üzere. Sevgiler…

Hope to see you on the next post. XOXO…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMANLI MİNYATÜR SANATI/ OTTAMAN MINIATURE ART

Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Orta Çağda Avrupa’da elyazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak süslenirdi. Bu iş için, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı “minium” olan kurşun oksit kullanılırdı. Minyatür sözcüğü buradan türemiştir. Bizde ise eskiden resme “nakış” ya da “tasvir” denirdi. Minyatür için daha çok nakış sözcüğü kullanılırdı. Minyatür sanatçısı için de “resim yapan, ressam” anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denirdi. Minyatür daha çok kâğıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılırdı.

Miniature, very fine-processed and small-size paintings and this kind of art of painting is called. In the Middle Ages, in European manuscripts, the initials were decorated with a red color. For this purpose, lead oxide was used, which gave a very nice red color and was called “minium” in Latin. The word miniature derives from here. We used to call the painting “embroidery” or “depiction”. For the miniature, the word embroidery was used more. For the miniature artist, it was called “nakkaş or Mushir”, which mean painter or artist . The miniature was mostly made on paper, ivory and similar materials.

Minyatür, doğu ve batı dünyasında çok eskiden beri bilinen bir resim tarzıdır. Ama minyatürün bir doğu sanatı olduğunu, batıya doğudan geldiğini ileri sürenler vardır. Doğu ve batı minyatürleri resim sanatı yönünden hemen hemen birbirinin aynı olmakla birlikte renk ve biçimlerde, konularda ayrılıklar görülür. Minyatür, kitapları resimlemek amacıyla yapıldığından boyutları küçük tutulmuştur. Bu ortak bir özelliktir. Doğu ve Türk minyatürlerinin bazı başka özellikleri de vardır. Bu minyatürlerin çevresi çoğu kez “tezhip“ denen bezemeyle süslenirdi. Minyatürde suluboyaya benzer bir boya kullanılırdı. Yalnız bu boyaların karışımında bir tür yapışkan olan arapzamkı biraz daha fazlaydı. Çizgileri çizmek ve ince ayrıntıları işlemek için yavru kedilerin tüylerinden yapılan ve “tüykalem“ denen çok ince fırçalar kullanılırdı. Boyama işi için de çeşitli fırçalar vardı. Resim yapılacak kâğıdın üzerine arab zamkı katılmış üstübeç sürülürdü. Renklere saydamlık kazandırmak için de bu yüzeyin üzerine bir kat da altın tozu sürüldüğü olurdu.

The miniature is a painting style known in the Eastern and Western worlds. But there are those who claim that the miniature is an Eastern art that came from the East to the West. Although the Eastern and Western miniatures are almost the same in terms of painting, there are differences in colour and shape and subjects. The miniature was made for the purpose of drawing the books and its dimensions were kept small. This is a common feature. The eastern and Turkish miniatures also have some other features. The periphery of these miniatures was often decorated with a decoration called “Art of Illumination” . The miniature was being painted by using a watercolor-like paint. But the kind of adhesive in the mixture of these paints, “the Arabic glue “, was a little more. To draw lines and fine details, a very fine brush was used, made of the hair of the kittens. There were various brushes for painting. On the paper to be painted, the ceruse with Arabic glue was used. To give the colors transparency on this surface on a layer of gold powder would be applied.    

Bilinen en eski minyatürler [Antik Mısır|Mısır]’da rastlanan ve M.Ö. 2. yüzyılda papirüs üzerine yapılan minyatürlerdir. Daha sonraki dönemlerde Yunan, Roma, Bizans ve Süryani elyazmaları’nın da minyatürlerle süslendiği görülür. Hıristiyanlık yayılınca minyatür özellikle elyazması İncil’leri süslemeye başladı. Avrupa’da minyatürün gelişmesi 8. yüzyılın sonlarına rastlar. 12. yüzyılda ise minyatürün, süslenecek metinle doğrudan doğruya ilgili olması gözetilmeye ve yalnızca dinsel konulu minyatürler değil dindışı minyatürler de yapılmaya başlandı. Baskı makinesinin bulunuşuna kadar Avrupa’da çok güzel ve görkemli minyatürler yapıldı. Bundan sonra minyatür daha çok madalyonların üzerine portre yapmak için kullanıldı. 17.yüzyıldan sonra fildişi üzerine yapılan minyatürler yaygınlaştı. Daha sonra minyatür sanatına karşı ilgi azalmakla birlikte dar bir sanatçı çevresinde geleneksel bir sanat olarak sürdürüldü. Selçuklular döneminde de minyatüre önem verildi. Selçuklular’ın İran ile ilişkileri nedeniyle minyatür sanatı İran etkisinde kaldı. Mevlana’nın resmini yapan Abdüddevle ve başka ünlü minyatür sanatçıları yetişti. Osmanlı Devleti döneminde ise 18. yüzyıla kadar İran ve Selçuklu etkisi sürdü. Fatih döneminde, padişahın resmini de yapmış olan Sinan bey adlı bir nakkaş, II. Bayezid döneminde de Baba Nakkaş diye tanınan bir sanatçı yetişti. 16. yüzyılda Reis Haydar diye tanınan Nigarî, Ahmetcan Barlas, Haydar Kay, İsmail Can, Gazi Capır, Nakşî ve Şah Kulu ün yaptılar. Gene aynı dönemde, Behzad’ın öğrencisi olan Horasanlı Aka Mirek de İstanbul’a çağrılarak saraya baş nakkaş (baş ressam) yapılmıştı. Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşid, Süleyman Çelebi ve Levnî 18. yüzyılın ünlü nakkaşlarıdır. Bunlardan Levnî, Türk minyatür sanatında bir dönüm noktasıdır. Levnî, geleneksel anlayışın dışına çıktı ve kendine özgü bir biçim geliştirdi. 19. yüzyıl başlarında yenileşme hareketleriyle birlikte minyatürde de batı resim sanatının etkileri görüldü.

The oldest known miniatures (Ancient Egypt) are found in Egypt and are dated to the 2nd century BC. and they are miniatures built on papyrus in the century. Later, Greek, Roman, Byzantine and Syriac manuscripts were decorated with miniatures. When Christianity spread, the miniature, especially the manuscript, began to decorate the Gospels. Development of miniaturization in Europe starts at the end of the 8th century. In the 12th century, miniatures were not only religious miniatures but also non-religious miniatures.Until the invention of the printing machine, many beautiful and magnificent miniatures were made in Europe. After that, the miniature was used mostly to make portraits on medallions. After the seventeenth century, miniatures built on Ivory became widespread. Later, the interest in miniature art declined, but a few artists continued as a traditional art around it. The miniature was also given importance during the Seljuk period. The miniature art was influenced by Iran because of the Seljuks ‘ relations with Iran. Abduddevle who painted Mevlana and other famous miniature artists were trained. During the Ottoman period, Iran and Seljuks lasted until the 18th century. Sinan Bey, a nakkaş who painted the picture of the Sultan in the period of Fatih the Conqueror occurred  and  another nakkaş who was known as Baba Nakkaş was brought up in the Period of Bayezid the 2nd. In the 16th century, there were also painters like Nigari known as Reis Haydar, Ahmetcan Barlas, Haydar Kay, İsmail Can, Gazi Capır, Nakşî and Sah Kulu. At the same time, Behzad’s student aka Mirek from Khorasan was invited to Istanbul and the palace was made a head painter. Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşid, Süleyman Çelebi and Levni are the famous illustrators of the 18th century. Among them, Levni is a turning point in Turkish miniature art. Levni went beyond traditional understanding and developed a unique form. At the beginning of the 19th century, in the miniatures, the effects of Western art were seen. 

Minyatür Nasıl Yapılır / How To Make Ottoman Miniature

Nakkaş denen minyatürcü bir tabaka has kâğıt (sırf pamuktan yapılmış kâğıt) alır bir mermerin üzerine yayarak parlak bir cisimle (mermer fildişi) sürte sürte düzleyip parlatır. Önce yapacağı şekillerin sınırlarını kâğıt üzerinde hafifçe belirterek taslaklarını yapar; bunun için birkaç kedi veya samur kılından yapılmış ve ipek telle kuş tüyüne bağlanmış bir fırça kullanır. Bu şekilde yapılan taslaklar üzerinde kolayca düzeltme yapılabilir.

A miniaturist called nakkaş takes a sheet of paper (just cotton paper) and spreads it on a marble and smoothes it with a shiny object (Marble Ivory) in the saddle. First, the boundaries of the shapes on the paper by lightly specifying the drafts to do; for this purpose, a few cats or otters made of hair and Silk wire birdlife connected to the brush uses. This can be easily corrected on the drafts.

Taslaklar tamamlandıktan sonra çini mürekkebiyle sınır çizgilerine son biçimi verilir. Sonra çizgiler arasında kalan yerler kalınca bir fırçayla uygun renklerle düz boyanır. Daha sonra çini mürekkebiyle kenar çizgileri bir kere daha elden geçirilir.

After the drafts are completed, tile ink and border lines are given the final format. Then, when the spaces between the lines are left, a brush will paint with the appropriate colors. Then, the edge lines with the ink of the tile are once again disposed.

Tıpkı freskler ve halılar gibi minyatürlerde de kök boyalar kullanılırdı. Eski minyatürlerin bugün bile parlaklıklarını korumaları hayranlık vericidir.

Just like frescoes and carpets, miniatures used Root paints. It is amazing that the old miniatures retain their brilliance even today.

İKİGAİ BAKIŞI VE KON MARİ/ IKIGAI METHOD AND KON MARI

İkigai ilk olarak Japon adası Okinawa’da görüldü. Dünyada yüz yaşını dolduranların en çok bulunduğu yer olarak bilenen Okinawa mutluluğun yanı sıra uzun yaşamın sırrını bulmuş!

Ikigai was first seen in the Japanese island Okinawa. Known as the most frequent place in the world over a hundred years old, Okinawa has found the secret of long life as well as happiness!

Yeni yaşam tarzı konsepti ‘ikigai’, Japon kültüründe ‘herkesin yataktan kalkmaya sebebi vardır,’ inancından geliyor. Sizi mutlu eden ve motive eden şeyi bulmak… Bu yeni yaşam tarzı herkesin aklında olan ‘Hayatımla ne yapmalıyım?’ sorusunu cevaplıyor. Sadece kişisel ihtiyaçları değil aynı zamanda sosyal bağlar kurmanızı tavsiye eden bir anlayış.

The new life style concept ‘ikigai’ comes from the belief in Japanese culture that ‘everyone has a reason to get out of bed.’ Finding what makes you happy and motivating… This new life style answers the question which everybody has in mind: “What should I do with my life?”. An understanding that advises you not only to establish personal needs but also social ties.

Bir çok kadim geleneklerini koruma konusunda hassas olan Japonlar, “ikigai” kavramıyla hayatlarının amacını sürekli kendilerine hatırlatmayı unutmuyor. “İki” hayat, “Gai” de hedef demektir. İkigai insanın yaşam boyu takip edeceği amacını anlatır. Peki başka neler anlatmaktadır. Hayattaki amacınızı sorgulamak derken bildiğiniz tüm yolları unutmanız gerekiyor.

The Japanese people, who are sensitive to protect many ancient traditions, do not forget to remind themselves of the purpose of their lives with the concept of “ikigai”. “Iki” means “life”and “gai” means “target”. Ikigai describes the purpose of man’s life. Well, what else is it talking about? By questioning your purpose in life, you have to forget all the ways you know.

Başarı için “ne yapacağım” sorusu değil “ne yapıyorum” sorusuna cevap vermek önemlidir. Hayat şu an yaşanmaktadır. Dün ve yarın ile ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.Başarılı olmanı önündeki en büyük engel korkudur. İnsanın sayısız korkusu vardır. Amacınızı bulmuş olsanız bile beyniniz hemen bu yola engel olacak korkuları yaratma konusunda geri durmaz. İkigai şunu söyler: Her korku içimizde bir ses ile konuşur. Bu sesin kimin sesi olduğunu bulursanız, asıl korkanın kim olduğunu da bulursunuz. Asıl korkanın kim olduğu da size ona karşı konuşabilme şansı tanıyacaktır. Size bir ipucu, ilk önce aile fertlerinizi düşünün.İkigai, her sabah uyandığınızda yaşama ve hayatınıza ait tüm şeyler şükretmeniz gerektiğini söyler. Kendinize teşekkür ederek uyanmanızı, sizi heyecanlandıran amaçların peşine gitmenizi öğütler. Bu durumda temelde kovalamanız gereken en yüce mutluluğun içinizde olduğunu söyler. Aslında İkigai, saklı duran bu cevherin etrafındaki toz tortusunu silmenize yardımcı olur.İkigai, sonu yani ölümü düşünmemek demektir. Korkuların en temel başlangıç noktası olan ölüm korkusundan uzak kalabilmek herhangi bir konuda başarıya atılan en önemli adımlardandır. Peki bu korkudan nasıl uzak dururum diyorsanız. Daha fazla gülümsemeye, hayatın eğlenceli tarafından bakmaya, doğa ile barışık olmaya ve acele attığınız adımları yavaşlatmaya başlayabilirsiniz.

It is important to answer the question “What am I doing”, not the question “What am I going to do” for success. Life is happening right now. There is nothing you can do about yesterday and tomorrow.The biggest obstacle to success is fear. Man has countless fears. Even if you have found your purpose, your brain will not hesitate to create fears that will immediately interfere with this path. Ikigai says: every fear speaks with a voice inside us. If you find out whose voice it is, you find out who’s really afraid. Who is the real fear will give you the chance to speak against him. A tip to you, first think about your family members. When you wake up every morning, ikigai tells you that you have to live and give thanks to all the things that belong to your life. They advise you to wake up by thanking to yourself, to pursue the goals that excite you. In this case, he basically says that you have the most sublime happiness to pursue. In fact, ikigai helps you to remove the dust residue around the preserved ore. It means not thinking about death. Avoiding fear of death, the most basic starting point of fear, is one of the most important steps to success in any subject. And how do you say I stay away from this fear? You can start to smile more, look at the fun of life, be peaceful with nature and slow down the steps you take in a hurry.

KON MARİ

Japonların başka bir yaşam anlayışı Kon Mari metodu dağınıklıkla baş etmemizi kolaylaştıran öğretilerden biri. Bu öğreti, daha az tüketmek ve daha az eşyaya sahip olmak gerektiğini öğütleyerek daha nezih ve daha kaliteli bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu söylüyor. 

Another way of Japanese life is the Kon Mari method, one of the teachings that makes it easy for us to deal with the mess. He says it is possible to live a better and better life by advising you that you need to consume less and have less stuff.

Emelini Feng Shui felsefesinden alan Kon Mari metoduna göre, evdeki her eşyanın bir işlevi ve görevi olmalı; eğer bir eşya işe yaramıyorsa, işlevini kaybettiyse ve onu artık sevmiyorsak yaşantımızdan uzaklaştırmalı ya da ihtiyacı olan bir başkasına vermeliyiz. Böylece o eşyanın enerjimizi tüketmesinin de önüne geçmiş oluruz.

According to the Kon Mari method, which takes its purpose from the philosophy of feng shui, every item in the House must have a function and a duty; if something doesn’t work, if it loses its function and if we don’t love it, we must take it away from our lives or give it to someone else in need. That way we can prevent that stuff from consuming our energy.

Metotta sevdiğimiz, kullandığımız, işimize yarayan ve bizde olumlu duygular uyandıran eşyaların hayatımızda yeri olması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Kısaca eşyalarımıza karşı kendimize sormamız gereken “Bu eşya bana mutluluk veriyor mu?” olmalı.

In the method, it is emphasized that things that we love, we use, that are useful for our work and that are creating positive feelings should be a place in our lives. It mean, we have to ask ourselves, “Does this stuff make me happy?”.

Eğer yeni bir eşya satın almak istiyorsanız Kon Mari metoduna göre evden bir başka eşyayı çıkarmanız gerekiyor. Böylece gereksiz alışveriş yapmanız engelleniyor. Siz de her alışveriş girişiminizde hayatınızı baştan aşağı düzene koymak ya da gözden geçirmek için yeni bir fırsat elde etmiş oluyorsunuz. Kısacası kon mari eşyaları düzenleme sanatı.Metodun en temel kuralı; eşyaları kategorilerine göre ayırmak.

If you want to buy a new item, you have to remove another item from the house according to the Kon Mari method. This prevents you from making unnecessary purchases. Each time you shop, you get a new opportunity to reorder or review your life. In summary, Kon Mari is the art of arranging things. The most basic rule of the method is to separate items by Category.

İlk olarak belirlediğiniz kategorideki eşyalarınızı bir yerin üzerine serin ve hepsini tek tek elinize alıp size iyi enerji veriyor mu, sizi mutlu ediyor mu diye sorun. Eğer elinizdeki eşyanın enerjisini sevmiyorsanız onu evden çıkarın. Size enerji vermeyen ve mutsuz eden eşyaları ihtiyaç sahibi insanlara bağışlayarak başkalarının mutlu olmasına da vesile olmuş olabilirsiniz.

First of all, the category of your belongings in a place cool and take them all in your hands and give you good energy, whether it makes you happy or not. If you don’t like the energy of your stuff, get it out of the House. You may have been instrumental in making others happy by giving to people who need things that do not give you energy and make you unhappy.

Evinizde çok fazla eşya tutarak hem yaşam alanınızı daraltmış oluyorsunuz hem de enerjinizi düşürüyorsunuz. İhtiyacınız olmadığı halde sahip olduğunuz eşyalarla etrafınızı doldurarak gerçekten neye ihtiyacınız olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor olabilirsiniz.Kon mari ile hayatınızdaki gereksiz ayrıntılardan kurtulabilirsiniz.

By keeping too much stuff in your home, you are both narrowing your living space and reducing your energy. You may be missing out on the fact that you really need what you need by filling around with items you have, even though you don’t need them.With Kon Mari, you can get rid of unnecessary details in your life.

İLKBAHAR 2019 COUTURE DEFİLELERİ BÖLÜM 1/ SPRING 2019 COUTURE FASHION SHOWS PART 1

Herkese merhaba! Podyumlarda yeniden moda haftası heyecanı başladı. Ama bu sefer biraz daha farklı olarak. Bu sefer haute couture (kişiye özel dikim) tasarımlar podyumları renklendiriyor. Dünya markaları birbirinden farklı tasarımları ile yine bizleri heyecanlandırıyor. 

Bu arada, Chanel’in kreatif direktörü Karl Lagerfeld’in rahatsızlığı sebebiyle defile sonunda misafirleri selamlayamayışı bizleri üzdü. Kendisine burdan geçmiş olsun diyoruz.

İsterseniz şimdi hep birlikte tasarımlara göz atalım.

Hello everybody! The excitement of Fashion Week on runways started again. However, this time with a little difference; designs in haute couture colorize the runways. Well-known fashion brands with different designs enchant us.

Meanwhile, we were saddened by the inability to greet guests at the end of the fashion show due to the illness of Karl Lagerfeld, the Creative Director of Chanel. We say him; “Get well soon”. 

Let’s see the designs all together at the moment.

GIVENCHY

 

CHANEL

 

MAISON MARGIELA

 

ELIE SAAB

 

JEAN PAUL GAULTIER

 

RONALD VAN DER KEMP

 

AZZARO

Yeni bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Hope to see you on the next part. XOXO.

 

 

GOLDEN GLOBE 2019/ 76. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ

Hollywood Foreign Press Association tarafından verilen Altın Küre Ödülleri Beverly Hilton Otel’de, Sandra Oh ile Andy Samberg’in sunuculuğunda düzenlenen törenle 76. kez sahiplerinin buldu. 

Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lady Gaga, başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla En İyi Film Şarkısı ödülünü kazandı. Gecenin sunucularından Sandra Oh, Killing Eve dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi. 

Drama dalında En İyi Dizi The Americans olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bodyguard dizisinden Richard Madden aldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise The Wife’daki rolü ile Glenn Close kazandı.  Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. Green Book filmi de müzikal ya da komedi dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ödülünü alırken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu  ödülünü Mahershala Ali alırken En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de Olivia Colman aldı.

İşte 76. Altın Küre Ödüller’inin tüm kazananları:

En İyi Film – Drama: “Bohemian Rhapsody”

En İyi Film – Komedi/Müzikal: “Green Book”

En İyi Kadın Oyuncu – Drama Filmi: Glenn Close, “The Wife”

En İyi Erkek Oyuncu – Drama Filmi: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

En İyi Film Müziği: Justin Hurwitz, “First Man”

En İyi Orijinal Şarkı – Sinema: Shallow, “A Star Is Born”

En İyi Yönetmen – Sinema: Alfonso Cuarón, “Roma”

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal/Komedi Filmi: Christian Bale, “Vice”

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal/Komedi Filmi: Olivia Colman, “The Favourite”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Film: Mahershala Ali, “Green Book”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Film: Regina King, “If Beale Street Could Talk”

En İyi Animasyon Filmi: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Yabancı Dilde En İyi Film : “Roma”

En İyi Televizyon Dizisi – Drama: “The Americans”

En İyi Erkek Oyuncu – Drama TV: Richard Madden, “The Bodyguard”

En İyi Kadın Oyuncu – Drama TV: Sandra Oh, “Killing Eve”

En İyi Televizyon Dizisi – Müzikal/Komedi TV: “The Kominsky Method”

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal/Komedi TV: Michael Douglas, “The Kominsky Method”

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal/Komedi TV: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

En İyi Televizyon Dizisi/Filmi : “Asassination of Gianni Versace: The American Crime Story”

En İyi Erkek Oyuncu – TV Dizi/Film: Darren Criss, “Asassination of Gianni Versace: The American Crime Story”

En İyi Kadın Oyuncu – TV Dizi/Film: Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – TV Dizi/Film: Ben Whishaw, “A Very English Scandal”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – TV Dizi/Film: Patricia Clarkson, “Sharp Objects”

The 76th Golden Globe Awards honored the best in film and American television of 2018, as chosen by the Hollywood Foreign Press Association. Nominations for the 76th annual Golden Globe Awards were announced on Thursday morning show live from the Beverly Hilton Hotel. 

Green Book won the most awards for the ceremony with three, including Best Motion Picture – Musical or Comedy. Bohemian Rhapsody and Roma won two awards each. In television, The Kominsky Method and The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story were the most awarded, with two awards each.  Jeff Bridges was honored with the Cecil B. DeMille Award for career achievement.

Here is the full list of winners:

Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy: Michael Douglas – “The Kominsky Method” 

Best Motion Picture – Animated: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Best Performance by an Actor In A Television Series – Drama: Richard Madden – “Bodyguard”

Best Television Series – Drama: “The Americans”

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television: Ben Whishaw – “A Very English Scandal”

Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television: Patricia Arquette – “Escape at Dannemora”

Best Original Score – Motion Picture: “First Man”

Best Original Song – Motion Picture: “Shallow” – “A Star Is Born”

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in any Motion Picture: Regina King – “If Beale Street Could Talk”

Best Performance by an Actress In A Television Series – Drama: Sandra Oh – “Killing Eve”

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture: Mahershala Ali – “Green Book”

Best Screenplay – Motion Picture: Nick Vallelonga, Brian Currie and Peter Farrelly – “Green Book”

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television: Patricia Clarkson – “Sharp Objects”

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy: Christian Bale – “Vice”

Best Motion Picture – Foreign Language: “Roma”

Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television: Darren Criss – “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Best Director – Motion Picture: Alfonso Cuaron – “Roma”

Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy: Rachel Brosnahan – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Best Television Series – Musical or Comedy: “The Kominsky Method”

Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy: Olivia Colman – “The Favourite”

Best Motion Picture – Musical or Comedy: “Green Book”

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama: Glenn Close – “The Wife”

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama: Rami Malek – “Bohemian Rhapsody”

Best Motion Picture – Drama: “Bohemian Rhapsody”

 

 

 

ADİDAS SPORCU KADINLARI DESTEKLİYOR/ ADIDAS FOR WOMEN IN SPORTS

Spor alanında yer alan kız çocukları ve kadınlar Adidas’ın en son girişimi ‘She Breaks Barriers’ın merkezinde yer alıyor. Hareketin lansmanı için Adidas, She Breaks Barriers filmini oluşturdu. Adidas’ın en etkileyici kadın ve erkek atletlerinden bazılarını gösteren ve müzisyen Pharrell Williams tarafından seslendirmesi yapılan film, kadınların spor alanında karşılaştığı engelleri ortaya koyuyor. 

Bunu desteklemek için Adidas aynı zamanda çalışanlarına ve ülke çapında topluluklara bir açık mektup göndererek, spor alanında kadınlar için eşit şartlar oluşturulması ve kadın sporlarının geleceğinin birlikte oluşturulmasına yönelik girişimlere katılmalarını istedi. 

Genç kızların kendilerine yeterince güvenmedikleri veya kendilerini yeterinde güçlü hissetmedikleri için sporu bıraktıklarını söyleyen beş Olimpiyat madalyası sahibi ve Adidas atleti Tessa Virtue kendisi için Adidas ile ortaklık kurarak, genç kadın sporcuların önünü açmak ve sevdikleri spor alanında daha fazla fırsat oluşturulmasını sağlamanın çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Girls and women in sports are at the core of Adidas’s latest initiative dubbed ‘She Breaks Barriers’. To launch the movement, Adidas created the She Breaks Barriers film. Featuring some of Adidas’s most influential female and male athletes, and narrated by musician Pharrell Williams, the film highlights the barriers faced by women in sports. 

To further support this, Adidas also released an open letter to its employees and to communities around the country, to join the effort to level the playing field and co-create the future of women’s sports.

“It’s heart-breaking to see young girls drop out of a sport because they don’t feel confident or strong enough. That’s why it’s so important for me to partner with adidas to help shine a light on young female athletes and provide more opportunities for them to pursue sports that they love,” explained Tessa Virtue, five-time Olympic medallist and adidas athlete.